Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten, transacties, en/of aanbiedingen gedaan door Beeldenmarkt.com of bestellingen voortvloeiend uit de website van Beeldenmarkt.com.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Beeldenmarkt.com is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beeldenmarkt.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Beeldenmarkt.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Beeldenmarkt.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Beeldenmarkt.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.


2 Overeenkomsten/aanbiedingen

2.1 Er is sprake van een overeenkomst indien de betaling volledig is ontvangen.
2.2 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door de verzending van de opdrachtbevestiging door Beeldenmarkt.com , aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Deze overeenkomst kan door Beeldenmarkt.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Beeldenmarkt.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.3 Alle aanbiedingen, op welke wijze dan ook gecommuniceerd over prijzen, offerten, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.5 Indien Beeldenmarkt.com een op naam gestelde offerte heeft uitgebracht, dient de offerte door de Koper te zijn getekend en door Beeldenmarkt.com te zijn ontvangen.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Beeldenmarkt.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding


3 Prijzen

3.1 Alle prijzen in Beeldenmarkt.com zijn in Euro's (€). Betalingen in andere valuta worden in principe niet geaccepteerd.
3.2 Prijzen genoemd op Beeldenmarkt.com zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.
3.4 Prijs- en voorraad informatie op de website van Beeldenmarkt.com kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.
3.5 Bij ontvangst van de bestelling en betaling door de Koper, zal Beeldenmarkt.com een eventuele prijswijziging niet meer aan de Koper doorberekenen.
3.6 De Koper is de prijs verschuldigd die Beeldenmarkt.com in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Beeldenmarkt.com worden gecorrigeerd.


4 Bestel- en Betalingsmethoden

4.1 Door bestelling geeft de Koper aan met de Algemene Voorwaarden en condities van Beeldenmarkt.com akkoord te gaan.
4.2 Ter verwerking van bestelling en betaling dient de Koper de volgende informatie te verstrekken:
- naam incl. voorletters
- adres
- telefoonnummer - verzendadres - email adres
4.3 De Koper ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail. Beeldenmarkt.com behoudt zich het recht voor de bestelling aan te houden of te annuleren indien: - de naam- en/of adresgegevens van de Koper nog geverifieerd moeten worden; - producten al dan niet tijdelijk, niet leverbaar zijn; - betaling niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. Indien één van deze situaties zich voordoet neemt Beeldenmarkt.com zo spoedig mogelijk contact op met de Koper (zie verder ook onder artikel 5, Leveringscondities).
4.4 Beeldenmarkt.com hanteert de volgende betaalmethoden: betaling via overboeking, iDeal of BanContact. Dit geschiedt via uw eigen bank omgeving via betaalprovider Mollie. De bestelling is pas definitief wanneer de betaling is voldaan. Koper kan de bestelling hierna afhalen op afspraak op vertoon van een afhaalbericht/document. Deze ontvangt de Koper na het succesvol plaatsen van een bestelling. Bij verzending dient de Koper een succesvolle bestelling te hebben geplaatst met voltooiing van betaling middels de eerder aangegeven betaalmethoden.
4.5 Om pogingen tot fraude te voorkomen, controleert Beeldenmarkt.com orders aan de hand van de opgegeven adresgegevens tijdens plaatsing van de orders . En door middel van het opgegeven telefoonnummer en e-mailadres. Let er dus op dat de ingevulde gegevens juist zijn, om vertragingen in het order proces te voorkomen.


5 Leveringscondities

5.1 De levering wordt steeds geacht te gebeuren op het bedrijf van Beeldenmarkt.com , tenzij anders bepaald. Het vervoer naar het adres van de Koper gebeurt voor rekening en risico van de Koper.
5.2 Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de Koper.
5.3 De overeengekomen leveringscondities zullen door Beeldenmarkt.com zoveel mogelijk in acht genomen worden, overschrijding maakt Beeldenmarkt.com niet aansprakelijk en geeft geen rechten de overeenkomst te annuleren.
5.4 Alle producten van Beeldenmarkt.com zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval wordt de Koper hierover binnen 2 weken bericht en houdt Beeldenmarkt.com de bestelling aan. In dit bericht zal tevens worden aangegeven wat de verwachte levertijd zal zijn. Indien nalevering niet mogelijk is, komt de bestelling te vervallen en wordt de betaling per ommegaande gerestitueerd.
5.5 Levering binnen Nederland vinden doorgaans binnen 7 tot 10 werkdagen nadat de betaling definitief is geworden en producten voorradig zijn. Mits anders overeengekomen. Mocht het bestelde artikel niet in voorraad zijn bij zowel Beeldenmarkt.com als ook haar leveranciers dan houdt men het recht dit levertermijn te verlengen binnen het daarvoor wettelijk gestelde termijn.
5.6Leveringstermijn buiten Nederland betreft minimaal 14 werkdagen. Beeldenmarkt.com kan te zijner tijd contact opnemen met de Koper om over leveringswijze, leveringstermijn en kosten afspraken te maken.
5.7 Beeldenmarkt.com behoudt zich het recht voor deze leveringscondities te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen derden.


6 Verzendingen en verzendkosten

6.1 De meeste artikelen kunnen ook worden opgestuurd mits het totaalbedrag eerst wordt overgemaakt op onze rekening t.n.v. Beeldenmarkt.com; graag onder vermelding van het ordernummer.
6.2 De verzendkosten worden aan de Koper doorberekend.
6.3 Voor het verzendklaar maken worden extra kosten aan de Koper doorberekend.
6.4 De verzendkosten en het verzend klaarmaken zijn per bestelling, dus het is relatief goedkoper om meerdere artikelen tegelijk te bestellen.
6.5 Verzending gaat via TPG-Post of per koerier. Voor het verzenden van de bestelling gelden dan ook de tarieven van TPG-Post en koerier.
6.6 De verzendkosten en verzendwijzen van de bestelling zijn afhankelijk van het gewicht en de afmeting van het pakket, de bestemming en de voorkeur voor priority of standaard verzenden.
6.7 Het wordt op prijs gesteld als de Koper de gekochte goederen of erg breekbare zaken afhaalt op afspraak op het terrein van Beeldenmarkt.com .
6.8 Indien Koper de bestelling zelf af komt halen tegen contante betaling op afspraak, zullen wij géén verzend- en administratiekosten aan Koper doorberekenen.
6.9 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de Koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Beeldenmarkt.com . Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Beeldenmarkt.com is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


7 Verpakking

7.1 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Beeldenmarkt.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.


8 Ruilen en herroepingsrecht

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken direct aan Beeldenmarkt.com te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de Koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. De producten kunnen uitsluitend worden geruild in de oorspronkelijke verpakking en onder overlegging van de originele factuur/aankoopbon. De Koper krijgt zijn geld terug.
8.2 Retourzendingen zijn voor rekening en risico's van de Koper en verschaffen hem geen enkel recht.


9 Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Voor door Beeldenmarkt.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Beeldenmarkt.com vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
9.2 Op schade ontstaan door foutief gebruik en val en/of stootschade op toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
9.3 Beeldenmarkt.com is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door foutief gebruik of foutieve behandeling van de producten, ook als dit binnen de garantietermijn is.
9.4 Beeldenmarkt.com is nimmer gehouden tot betaling van een of andere soort enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Beeldenmarkt.com . Beeldenmarkt.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.5 Indien Beeldenmarkt.com , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Beeldenmarkt.com of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur/aankoopbon niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.7 De Koper is gehouden Beeldenmarkt.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Beeldenmarkt.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.8 Het is mogelijk dat Beeldenmarkt.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Beeldenmarkt.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
9.9 Beeldenmarkt.com is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald .


10 Geschillen / Toepasselijk recht

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Beeldenmarkt.com of overeenkomsten gesloten met Beeldenmarkt.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


11 Buitengerechtelijke incassokosten

11.1 Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de Koper van de overeenkomst door de Koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de Koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.


12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Beeldenmarkt.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden (vervoerders) en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


13 Eigendom voor behoud

13.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Beeldenmarkt.com totdat deze volledig zijn betaald.
13.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


14 Intellectuele eigendom

14.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Beeldenmarkt.com , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
14.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beeldenmarkt.com , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


15 Klachten

15.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Beeldenmarkt.com serieus in behandeling worden genomen.
15.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen binnen 24 uur na ontvangst, per schriftelijke bevestiging aan Beeldenmarkt.com worden gemeld, onder nauwkeurige beschrijving van de klacht.


16 Privacy Statement

16.1 Persoonlijke gegevens zal Beeldenmarkt.com alleen ter beschikking stellen aan derden ter uitvoering van bestellingen en niet voor andere doeleinden. Beeldenmarkt.com waardeert het vertrouwen dat de Koper in haar stelt en Beeldenmarkt.com zal alles in het werk stellen om de persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zal Beeldenmarkt.com de geregistreerde gegevens aan de Koper verzenden. Daarbij heeft beeldenmarkt.com het recht uw identiteit vooraf vast te stellen voordat deze worden overhandigd, aangepast of verwijdert. Verder gebruikt Beeldenmarkt.com de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.


17 Overige bepalingen

17.1 In geval afzonderlijke in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


18 Adres en inschrijving Beeldenmarkt.com

18.1 - Adres: Postbus 2019 3200 CA Spijkenisse - Nederland.


19 Copyright

19.1 De handelsnaam Beeldenmarkt.com is een geregistreerde en gedeponeerde handelsnamen. Alle handelsnamen, logo's e.d. zijn eigendom van Beeldenmarkt.com en van de respectievelijke eigenaren die Beeldenmarkt.com het recht hebben verleend deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.
19.2 Op het ontwerp van de website en alle daarbij gebruikte teksten, foto's illustraties en grafische voorstellingen van Beeldenmarkt.com berust auteursrecht.
19.3 Overname van gedeeltes van deze pagina, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
19.4 Bezoekers van de website hebben uitsluitend het recht om afbeeldingen e.d. te kopiëren met als doel een bestelling te plaatsen bij Beeldenmarkt.com . Ieder ander gebruik van materiaal op deze website, waaronder het kopiëren, is ten strengste verboden.
19.5 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeeltes en/of de volledige inhoud van deze pagina op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
19.6 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechtshebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo's.


20 Disclaimer

20.1 De inhoud van de Beeldenmarkt.com -website alsmede de inhoud van andere uitingen van Beeldenmarkt.com op internet is met de grootste zorg samengesteld.
20.2 Beeldenmarkt.com kan echter geen 100% garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Beeldenmarkt.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
20.3 De Koper c.q. bezoeker van Beeldenmarkt.com -website dient zich te overtuigen van de juistheid en bruikbaarheid van de informatie op de website. In geval van twijfel kan Koper contact opnemen met Beeldenmarkt.com.
Voor opmerkingen over Beeldenmarkt.com Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met Beeldenmarkt.com.